Проблематика

Україна є однією із найбільш проблемних країн світу – за даними міжнародного рейтингу екологічних досягнень (Environmental performance Index). Вплив деградованого довкілля на здоров’я людини і досі є основною причиною смертності населення України.

Використання земельних стратегічних ресурсів на території нашої країни є аномальним і перевищує у 2–3 рази екологічно допустимі межі.

Внаслідок безконтрольного та надмірного використання пестицидів спричинено масштабне забруднення отруйними хімічними речовинами найважливіших  життєзабезпечуючих природних ресурсів – повітря, водних джерел та ґрунтів.

Більшість проблем пов’язаних з екологічними наслідками широкомасштабного використання пестицидів, заключається в тому, що практично вони всі є ксенобіотиками, тобто хімічними речовинами ворожими живій природі.

Всі без винятку пестициди належать до отрут широкої дії, вони вражають не тільки бур’яни, шкідників і збудників хвороб рослин, а й усі живі істоти, включаючи і саму людину. Порушення природних процесів та негативний вплив пестицидів стали причиною  погіршення стану здоров’я населення України, скорочення тривалості життя і порушення його природного відтворення.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Стаття 3. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Стаття 16. Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави.

Стаття 50. Кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.

Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена.

Закон України «Про пестициди і агрохімікати»

Стаття 3. Основні принципи державної політики у сфері діяльності, пов’язаної з пестицидами і агрохімікатами. Основними принципами державної політики у сфері діяльності, пов’язаної з пестицидами і агрохімікатами, є:

  • пріоритетність збереження здоров’я людини і охорони навколишнього природного середовища по відношенню до економічного ефекту від застосування пестицидів і агрохімікатів;
  • державна підконтрольність їх ввезення на митну територію України, реєстрації, виробництва, зберігання, транспортування, торгівлі і застосування;
  • обгрунтованість їх застосування;
  • мінімалізація використання пестицидів за рахунок впровадження біологічного землеробства та інших екологічно безпечних, нехімічних методів захисту рослин;
  • безпечність для здоров’я людини та навколишнього природного середовища під час їх виробництва, транспортування, зберігання, випробування і застосування за умови дотримання вимог, встановлених державними стандартами, санітарними нормами, регламентами та іншими нормативними документами;

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

Стаття 3. Основні принципи охорони навколишнього природного середовища.

Основними принципами охорони навколишнього природного середовища є:

а) пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов’язковість додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності;

б) гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров’я людей;

є) обов’язковість оцінки впливу на довкілля;

з) науково обгрунтоване нормування впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище;

й) поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони навколишнього природного середовища;

Стаття 5. Об’єкти правової охорони навколишнього природного середовища

Державній охороні від негативного впливу несприятливої екологічної обстановки підлягають також здоров’я і життя людей.

Стаття 9. Екологічні права громадян України

Кожний громадянин України має право на:

а) безпечне для його життя та здоров’я навколишнє природне середовище;

Стаття 52. Охорона навколишнього природного середовища при застосуванні засобів захисту рослин, мінеральних добрив, нафти і нафтопродуктів, токсичних хімічних речовин та інших препаратів.

Підприємства, установи, організації та громадяни зобов’язані додержувати правил транспортування, зберігання і застосування засобів захисту рослин, стимуляторів їх росту, мінеральних добрив, нафти і нафтопродуктів, токсичних хімічних речовин та інших препаратів, з тим щоб не допустити забруднення ними або їх складовими навколишнього природного середовища і продуктів харчування.